Skupščina OK Salonit Anhovo - Kanal

titlelines.gif, 0 kB Vljudno vas vabimo na redno letno volilno skupščino OK Salonit Anhovo – Kanal, ki bo potekala v sredo 03.03.2010 s pričetkom ob 17:00 v gasilskem domu v Kanalu. V nadaljevanju si lahko ogledate predlagan dnevni red in predlog novega statuta.
Predlagan je naslednji dnevni red:

 

 1. Pozdrav in otvoritev predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal
 2. Izvolitev delovnih teles skupščine (delovno predsedstvo, zapisnikar, dva overovitelja zapisnika in volilno verifikacijska komisija)
 3. Poročilo predsednika UO OK Salonit Anhovo – Kanal za leto 2009
 4. Finančno poročilo, poročilo disciplinske komisije in nadzornega odbora
 5. Razprava na poročila in sprejem poročil
 6. Razrešnica dosedanjih organov kluba
 7. Predlog in sprejem novega statuta kluba
 8. Volitve novih organov kluba
 9. Predlog in sprejem programa dela za leto 2010
 10. Sklep o višini članarine za leto 2010
 11. Razno
 12. Delitev klubskih navijaških majic in pobiranje članarine

 

Skupščina je sklepčna, če je ob začetku navzočih več kot polovica članov. Če ob napovedanem času, skupščina ni sklepčna se začetek skupščine odloži za 30 minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot 10 članov.

 

Vpis novih članov, pobiranje članarine za leto 2010 in delitev navijaških majic se bo izvajala tudi na vseh domačih tekmah OK Salonit Anhovo – Kanal v mesecu marcu 2010 v Športni dvorani Kanal.

 

Vljudno vas vabimo, da se nam pridružite v čim večjem številu.


Predlog novega statuta si lahko ogledate v nadaljevanju:


Na podlagi 9. in 20. člena Zakona o društvih (Uradni list Republike Slovenije št.61/2006, 91/08 odločba US, 58/09) je skupščina Odbojkarskega Kluba Salonit Anhovo – Kanal dne 03.03.2010 sprejela naslednji

STATUT

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.člen

Ime in sedež

Ime društva je: ODBOJKARSKI KLUB SALONIT ANHOVO - KANAL.

Sedež društva je: Vojkova ulica 1, 5213 Kanal.

Odbojkarski klub Salonit Anhovo - Kanal (v nadaljevanju klub) je prostovoljno, samostojno, nepridobitno, združenje fizičnih in pravnih oseb, ki se želijo ukvarjati s športom ali so kako drugače povezani s to dejavnostjo.

Športniki in ljubitelji športa so člani kluba in s svojo dejavnostjo organizirajo, učijo, vzgajajo in vodijo mlade in vse druge na športnem področju.

Klub deluje v skladu z ustavo in zakoni Republike Slovenije ter s tem statutom.

2.člen

Znaki

OK Salonit Anhovo - Kanal ima svoj žig. Žig je okrogle oblike in se pojavlja izključno v modri barvi. Na sredini žiga se pojavlja stilizirana odbojkarska žoga, nad žogo se pojavlja most v Kanalu ob Soči nad njim pa odbojkarska mreža. V žigu se nahaja krožni napis Odbojkarski klub Salonit Anhovo – Kanal.

OK Salonit Anhovo - Kanal ima svoj logotip. Logotip je okrogle oblike. Na sredini logotipa se pojavlja stilizirana odbojkarska žoga, nad žogo se pojavlja srebrn most  v Kanalu ob Soči nad njim pa odbojkarska mreža. V logotipu se nahaja krožni napis Odbojkarski klub Salonit Anhovo – Kanal.

3.člen

Povezovanje

Klub lahko sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami ali društvi s podobno dejavnostjov Sloveniji ali izven nje.

Klub se lahko povezuje v druga združenja in zveze, če je to smiselno in koristno zarazvoj dejavnosti.

4.člen

Javnost in podatki

Delo kluba in njegovih organov je javno.

Svoje člane obvešča:

- s pravico vpogleda v zapisnike organov kluba,

- na rednih sestankih organov kluba,

- preko društvenega ali občinskega glasila,

- preko spletnih strani in elektronske pošte,

- preko sredstev javnega obveščanja,

- na druge načine.

Širšo javnost obvešča tako, da na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, Ustanov ali druge ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

Za zagotovitev javnosti dela je odgovoren predsednik kluba. Predsednik lahko pooblasti drugega člana za stike z javnostjo, ki odgovarja za resničnost in pravilnost navedenih podatkov.

Osebni in drugi podatki o svojih članih, ki jih slednji dajejo klubu prostovoljno, so last kluba ter se jih lahko uporablja samo za namene, za katere so bili izbrani. Enako velja za podatke, ki nastajajo v klubu. O njihovi uporabi odloča predsednik.

2. NAMEN IN NALOGE OK SALONIT ANHOVO -KANAL

5.člen

Namen

Namen OK Salonit Anhovo - Kanal je:

- skladen biopsihosocialni razvoj mladih,

-vzgoja za zdravo in ustvarjalno življenje,

-vzgoja za koristno preživljanje prostega časa,

-spoštovanje in uveljavljanje načel fair playa,

-širjenje zanimanja za šport in zdrav način življenja,

-razvijanje prijateljskih odnosov ob upoštevanju načel enakopravnosti, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ne glede na raso, spol, jezik in vero,

-širjenje in popularizacija športa,

-prizadevanje za visoko strokovno raven dela.

6.člen

Naloge

OK Salonit Anhovo - Kanal uresničuje svoje cilje:

- z organizacijo in izpeljavo športne dejavnosti za svoje člane,

- z organizacijo in izpeljavo izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja,

- s prirejanjem in organizacijo tekmovanj za svoje člane,

- s sodelovanjem svojih članov na tekmovanjih in drugih prireditvah, ki jih organizirajo sorodna društva in zveze,

- s sodelovanjem na športnih prireditvah,

- s posredovanjem ugotovitev, mnenj in predlogov OZS in drugim,

- s sodelovanjem z vsemi zasebnimi, vladnimi in nevladnimi organizacijami in drugimi organi, ki lahko prispevajo k temu, da se temeljni cilji kluba uresničijo v polni meri,

- s pridobivanjem novih članov tako, da organizira odbojkarske šole, tabore, turnirje in promocijske prireditve,

- z izobraževanjem in strokovnim izpopolnjevanjem članov.

7. člen

Pridobitna dejavnost

OKSalonit Anhovo lahko pod zakonskimi pogoji opravlja naslednjo pridobitno dejavnost:

-izposoja opreme za člane kluba,

-prodaja športne opreme, majic in pokrival z emblemom oz. logotipom ali maskoto kluba,

-prirejanje in sodelovanje pri izvedbi športnih prireditev,

-marketinška dejavnost (oglaševanje, plakatiranje, promocija sponzorjev in njihovih blagovnih znamk na dogodkih, ki jih organizira društvo in na spletnih straneh društva, organizacija propagandnih akcij in tiskovnih konferenc, raziskovanje trga in javnega mnenja),

-trženje športnih storitev (prodaja igralcev),

- dajanje športnih objektov, drugih nepremičnin in športne opreme v najem,

-storitve prevozov in organizacija potovanj (izposoja društvenega kombija s šoferjem ali brez, organizacija potovanj na priprave in tekme, na mednarodne nastope).

Tedejavnosti so namenjene pridobivanju dohodka.

Če OK Salonit Anhovo - Kanal pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti za katere je bilo ustanovljeno. Vsaka delitev društvenega premoženja med njegove člane je prepovedana in nična.

Klub pridobitno dejavnost izvaja preko svojih članov, katerim določi pooblastila predsednik, lahko pa tudi z angažiranjem drugih oseb po pogodbi o delu, po poslovnih pogodbi o delu, po poslovnih pogodbah z gospodarskimi subjekti ali kako drugače.

Pridobitna dejavnost se opravlja v skladu z veljavnimi predpisi ter v obsegu, potrebnem za doseganje namena in nalog kluba.

3. ČLANSTVO

8.člen

Vstopanje

Članstvov OK Salonit Anhovo - Kanal je prostovoljno. Član lahko postane vsak, ki se ukvarja s športno dejavnostjo in izrazi željo, da postane član.

Član kluba lahko postane tudi pravna oseba, pod pogoji, ki veljajo za fizične osebe. Pravna oseba, ki opravlja isto dejavnost kot društvo ne more biti član društva.

Kdor prvič želi postati član kluba, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo, postati član kluba. S tem se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom OK Salonit Anhovo - Kanal, aktivno sodeloval pri izpolnjevanju nalog kluba in plačeval članarino. Tako postane redni član kluba.

Član OK Salonit Anhovo - Kanal lahko pod enakimi pogoji postane tudi tujec, če je njegovo stalno ali začasno bivališče na območju Republike Slovenije, in če je njegovo delovanje skladno z načeli in nameni kluba navedenimi v tem statutu.

Član kluba lahko postane tudi mladoletnik do 7. leta starosti, če podpiše pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik. Od mladoletnikovega 7. leta starosti do dopolnjenega 15. leta starosti pa mora zakoniti zastopnik pred njegovim vstopom v klub podati pisno soglasje.

OKSalonit Anhovo - Kanal lahko podeli častno članstvo sponzorjem, donatorjem in simpatizerjem, ki so s svojimi prispevki ali zaslugami pripomogli k dobrobiti kluba. Naziv častni član podeli posamezniku skupščina. Častni člani so oproščeni obveznosti, ki jih imajo redni člani ter nimajo pravice voliti in biti voljen na skupščini.

9.člen

Pravice članov

Pravice članov so:

- da volijo in so izvoljeni v organe kluba,

- da sodelujejo pri delu kluba in soodločanju v njegovih organih,

- da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti kluba,

- da so seznanjeni s programom in poslovanjem kluba ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,

- da uporabljajo materialna sredstva kluba oz. koristijo opremo pod pogoji, ki jih določa upravni odbor,

- da sodelujejo v akcijah, ki jih organizira klub pod pogoji, ki jih določa upravniodbor,

- da dajejo predloge in iniciative organom kluba k delu in izpolnjevanju nalog,

- da glede na dosežene rezultate sodelujejo na tekmovanjih in drugih prireditvah ter zastopajo klub na tekmovanjih doma in v tujini,

-sprejemajo nagrade in pohvale za delo v klubu ter za dosežene tekmovalne uspehe.

Pravica članov OK Salonit Anhovo - Kanal, da volijo in so izvoljeni v vse organe kluba, se nanaša samo na opravilno sposobne, polnoletne člane.

Mladoletni člani (do 18. leta starosti) OK Salonit Anhovo - Kanal lahko svojo pravico, da volijo in so voljeni v organe kluba, izvršujejo po svojih zakonitih zastopnikih.

Članstvo pravnih oseb je osebno, preko zastopnika oz. pooblaščene osebe. (11. čl. Zakonao društvih).

10.člen

Dolžnosti članov

Dolžnosti članov so:

- da spoštujejo ta statut ter določbe in sklepe organov kluba,

- da aktivno sodelujejo na akcijah, ki jih prireja klub in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog,

- da redno plačujejo članarino v višini, ki jo letno določi upravni odbor,

- da dajejo klubu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupno dogovorjenih nalog,

- da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane,

- da varujejo ugled kluba,

- da s svojim delovanjem ne ogrožajo sebe ali drugih,

- dasodelujejo pri delu organov kluba,

- da sodelujejo na tekmovanjih,

- da z osebnim prizadevanjem in vzorom pripomorejo k uresničitvi delovnega programa,

- da skrbijo za objekte in druga sredstva s katerimi razpolaga klub.

Neizpolnjevanje navedenih dolžnosti predstavlja disciplinsko kršitev.

Za izredne dosežke in požrtvovalnost, ki jo član kluba prikaže pri svojem delu, lahko upravni odbor takemu članu prizna ustrezno nagrado.

11.člen

Prenehanje

Članstvo preneha:

- s prostovoljnim izstopom,

- s črtanjem zaradi neplačevanja članarine,

- z izključitvijo na podlagi pravnomočne odločbe disciplinske komisije,

- s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz kluba, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo oodstopu.

Članu preneha članstvo s črtanjem, če ta tudi po izteku roka določenega na upravnem odboru ne plača članarine za tekoče leto, razen če upravni odbor v utemeljenih primerih ne odloči drugače.

Pravice iz naslova članstva v določenem letu prenehajo 6. mesecev po tem, ko je bilčlan pozvan, da plača članarino in je tudi po opozorilu ni plačal.

Član, ki je bil iz kluba črtan, se lahko včlani, če plača zaostalo članarino zatekoče leto.

Član, ki je bil iz kluba izključen, se v OK Salonit Anhovo - Kanal ne more včlaniti 2 (dve) leti po izključitvi. Izključeni član se lahko po 2 (dveh) letih ponovno včlani, če plača dvakratno vrednost članarine za tekoče leto.

Disciplinska komisija izključi člana iz kluba, če grobo krši pravice in dolžnosti določene v tem statutu, če zavestno ravna proti interesu in ugledu kluba.

4. ORGANI OK SALONIT ANHOVO – KANAL

12.člen

Organi

Organi OK Salonit Anhovo - Kanal so:

-skupščina,

-predsednik,

-upravni odbor,

-nadzorni odbor,

-disciplinska komisija,

-komisije upravnega odbora.

Prevzemin prenehanje posamezne funkcije s strani člana sta prostovoljna. Funkcijo člana, ki predčasno izstopi iz posameznega organa, prevzame na nadomestnih volitvah izvoljen član.

13.člen

Skupščina

Skupščina je najvišji organ kluba, ki ga sestavljajo vsi člani. Skupščina je lahko redna ali izredna.

Redno skupščino sklicuje upravni odbor praviloma vsako leto.

Izredno skupščino se lahko skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega sveta, na zahtevo predsednika upravnega odbora ali na zahtevo tretjine članov kluba. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 (trideset ) dni po prejemu zahteve za sklic. Če upravni odbor skupščine kljub temu ne skliče, jo skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznim gradivom. Izredna skupščina odloča le o zadevi, za katero je bila sklicana.

14.člen

Sklic

O sklicu skupščine in z dnevnim redom morajo biti člani kluba seznanjeni najmanj 10 (deset) dni pred zasedanjem.

Članom se pošilja vabilo, po pošti, z navadno vročitvijo, na naslove, ki so jih dali klubu ob plačilu članarine v letu, za katerega se sklicuje skupščina ali z elektronsko pošto.

Skupščinaje sklepčna, če je prisotnih več kot polovica članov. 

Če skupščina ni sklepčna se zasedanje odloži za 30 (trideset) minut. Po pretekutega časa se šteje, da je skupščina sklepčna:

-če se ugotovi, da so bili člani v redu vabljeni in

-če je prisotnih najmanj 10 (deset) članov.

15.člen

Glasovanje

Glasovanje je praviloma javno, člani pa se lahko z navadno večino odločijo za tajni način glasovanja. Sklep skupščine je veljaven, če je prejel pritrdilni glas več kot polovice prisotnih.

Za sklepe, ki spreminjajo statut, ali se odloča o vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj kluba, je potrebna 2/3 večina prisotnih članov.

Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih polnoletnih članov in zakonitih zastopnikov članov kluba.

Skupščino vodi delovno predsedstvo, ki ga predlaga predsednik in izvoli skupščina. Opoteku skupščine se vodi zapisnik, ki ga podpišejo delovni predsednik, zapisnikar in dva overovatelja.

16.člen

Pristojnosti skupščine

Nalogein pristojnosti skupščine so, da:

-izvoli delovno predsedstvo,

-sklepa o dnevnem redu,

-sprejema, dopolnjuje ali spreminja statut kluba in druge akte, za sprejem drugih aktov lahko pooblasti Upravni Odbor,

- sprejema letna poročila o delu,

-sprejema program dela kluba za predvideno enoletno dobo,

-sprejema finančni načrt in zaključni račun,

-voli in razrešuje predsednika, člane upravnega odbora, člane nadzornega odbora, člane disciplinske komisije,

-odloča o vključevanju in dolgoročnem sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,

-odloča o nakupu in prodaji nepremičnin,

-odloča o vseh vprašanjih, od katerih je neposredno ali posredno odvisen obstoj kluba,

-odloča o sporih med upravnim odborom in drugimi organi ali člani kluba,

-sklepa o prenehanju kluba,

-podeljuje naziv častni član,

-odloča o pritožbah zoper sklepe organov kluba in disciplinske komisije,

-odloča o združevanju z drugimi organizacijami.

Gradivo za vprašanja, o katerih odloča skupščina, mora upravni odbor obravnavati in o njih zavzeti stališče pred zasedanjem skupščine.

17.člen

Upravni odbor

Upravni odbor je upravni organ skupščine in opravlja organizacijska, strokovno-tehničnain administrativna dela ter vodi delo kluba po programu in sprejetih sklepih skupščine.

Člane upravnega odbora voli skupščina za štiri leta in so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni. Vodilni funkcionarji kluba (predsednik upravnega odbora, predsednik nadzornega odbora in predsednik disciplinske komisije) so lahko večkrat zaporedoma izvoljeni v omenjene funkcije.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren skupščini. Sestaja se po potrebi.

Upravni odbor šteje 5 (pet) do 13 (trinajst) članov. Pri sestavi upravnega odbora se stremi za tem, da so v njem zastopane dejavnosti kluba enakomerno.

Pred vsakimi volitvami skupščina s posebnim sklepom določi, koliko članov bo štel upravni odbor, ki ga bo volila: 5 (pet), 6 (šest), 7 (sedem), 8 (osem), 9 (devet), 10 (deset), 11 (enajst), 12 (dvanajst) ali 13 (trinajst) članov. Nato se voli za toliko članskih mest, kolikor je določeno.

Seje upravnega odbora sklicuje predsednik, v njegovi odsotnosti pa tajnik kluba.

Upravni odbor je sklepčen, če je navzoča vsaj polovica članov. Odloča z večino glasov navzočih članov. V primeru, da je število glasov izenačeno je sprejet sklep, za katerega je glasoval predsednik. Predsednik glasuje zadnji.

Upravni odbor lahko za delo na svojem področju imenuje tudi posamezne komisije. Člani komisij so lahko le člani kluba, izjemoma tudi zunanji člani, kot strokovnjaki.

18.člen

Naloge in pristojnosti upravnega odbora

Upravni odbor:

-sklicuje redno ali izredno skupščino,

-organizira izvajanje letnega plana dela kluba in koordinira izvajanje vseh aktivnosti v klubu,

-pripravlja predlog za odločitve, ki se sprejemajo na skupščini, ter je edini predlagatelj za sprejem aktov in organov kluba,

-pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,

-upravlja s premoženjem kluba,

-določa cene športne opreme in reklamnih artiklov in drugih storitev,

-ustanavlja in ukinja komisije, sekcije in druge organizirane oblike dela v klubu,

- uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov kluba in naloge, ki mu jih še dodatno naloži skupščina,

-zagotavlja normativne pogoje za strokovno in varno delo, ki ga organizira klub,

-določa pogoje in pravila za članstvo in udeležbo na društvenih in drugih akcijah,

-vodi evidenco članov,

-določa višino, rok in način plačila članarine. V ta namen lahko določi članarino: aktivnim članom, drugim članom in znižuje članarine članom, ki so se prostovoljnega dela udeleževali,

-sprejema odločitve o izdajanju priznanj, pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom kluba,

-odloča o disciplinskih kršitvah kot organ druge stopnje,

-predlaga skupščini podelitev naziva častni član,

-odloča o sporih med organi društva ali o sporih med organi društva in člani, ki ne sodijo v pristojnost drugega organa,

-odloča o pritožbah zoper odločitve drugi organov o pravicah in obveznostih članov (splošna pritožbena instanca),

-skrbi za sodelovanje z ostalimi društvi, OZS in drugimi,

-odloča o vseh drugih zadevah v klubu, za katere ni v tem statutu določeno, daje zanje pristojen drug organ.

V primeru izpada posameznega člana s posebnimi zadolžitvami v klubu, lahko upravni odbor do izvolitve njegove nadomestitve na skupščini postavi na njegovo mesto drugega člana z istimi pravicami, ki nadaljuje mandat oz. položaj izpadlega. Če bi se na tak način zamenjala sestava nad polovico prvotno izvoljenega organa, je potrebno sklicati skupščino.

19.člen

Predsednik

Predsednik zastopa in predstavlja OK Salonit Anhovo - Kanal v razmerjih do oseb izven kluba, državnih in drugih organov in organizacij doma in v tujini.

Izmed članov upravnega odbora si določi namestnika, ki ga nadomešča v njegovi odsotnosti. Predsednik OK Salonit Anhovo - Kanal je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Predsednik je lahko izvoljen večkrat zapored.

Zasvoje delo je odgovoren neposredno skupščini in upravnemu odboru.

20.člen

Naloge predsednika

Predsednik kluba:

-sklicuje sestanke upravnega odbora,

-koordinira delo upravnega odbora in drugih komisij ter organov,

- izvaja naloge, ki mu jih poverita skupščina in upravni odbor,

-imenuje pooblaščence na društvenih akcijah,

-likvidira finančne dokumente,

- v okviru finančnega načrta razpolaga s sredstvi kluba ter razporeja odhodke in potrjuje izdatke,

-samostojno odloča o zadevah, v katerih je nujno hitro odločanje,

-odloča o nakupu in prodaji predmetov manjše vrednosti skladno s planom,

-Upravnemu odboru predlaga podelitev nagrad, pohval, častnih znakov in nagrad zaslužnim članom kluba.

21.člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov kluba ter opravlja nadzor nad finančno – materialnim poslovanjem kluba in po potrebi predlaga ustrezne ukrepe.

Nadzorni odbor periodično pregleduje knjigovodsko dokumentacijo in enkrat letno poroča skupščini, ki ji je tudi odgovoren za delo.

Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov kluba, ki jih izvoli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Člani med seboj izvolijo predsednika.

Članstvo v nadzornem odboru ni združljivo s članstvom v upravnem odboru ali disciplinski komisiji, združljivo pa je s članstvom v drugih komisijah.

Nadzorni odbor je sklepčen, če sta prisotna vsaj dva člana, odloča z večino glasov.

22.člen

Tajnik

Tajnik opravlja strokovno – tehnično delo in administrativno delo ter koordinacijo med organi kluba. Vodi evidenco članov, njihovih statusov in opravljenega prostovoljnega dela.

Tajnik je pooblaščen in odgovoren za:

-organiziranje in vodenje poslovne administracije kluba,

-izvajanje splošnih, kadrovskih, organizacijskih, marketinških in nabavnih nalog,

-pripravo gradiva za seje upravnega odbora in skupščine,

-opravljanje drugih nalog, po pooblastilu upravnega odbora kluba.

Tajnika kluba voli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Tajnik je lahko izvoljen večkrat zapored.

Za svoje delo je odgovoren predsedniku kluba in skupščini. Tajnik je po funkciji član upravnega odbora kluba, imenuje in razrešuje ga upravni odbor kluba na predlog predsednika upravnega odbora.

5. DISCIPLINSKI POSTOPEK

23.člen

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija odloča o disciplinskih kršitvah kot organ prve stopnje. O pritožbah na njene odločitve odloča upravni odbor kot organ druge stopnje.

Disciplinsko komisijo voli skupščina za dobo 4 (štirih) let.

Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestajajo se po potrebi, na zahtevo upravičenih organov.

Disciplinska komisija je sklepčna, če so prisotni vsi trije člani, odloča z večino vseh glasov.

Članstvo v disciplinski komisiji ni združljivo s članstvom v upravnem odboru ali vnadzornem odboru, združljivo pa je s članstvom v drugih komisijah.

Disciplinska komisija je za svoje delo odgovorna skupščini.

24.člen

Disciplinske kršitve

Disciplinske kršitve so dejanja na klubskih akcijah, ki predstavljajo kršitev klubskih ali drugih pravil ter dejanja, ki motijo normalno funkcioniranje kluba, ali ki krnijo ugled OK Salonit Anhovo - Kanal in etično moralno nedopustna ravnanja.

Lažje kršitve so:

-nevestno in malomarno izvrševanje sprejetih zadolžitev ali funkcij v klubu,

-malomarno ravnanje z društveno opremo,

-kršitve splošnih pravil delovanja kluba.

Težje kršitve so:

-kršitve določb statuta ali pravil finančno – materialnega poslovanja,

-neizvrševanje sklepov organov kluba,

-kršitev odredb pooblaščencev kluba na društveni akciji,

-dejanja, ki huje škodujejo ugledu kluba,

-dejanja, s katerimi je klubu prizadejana materialna škoda,

-širjenje neresničnih vesti ali vnašanje nereda v klubu,

-ostale hujše kršitve,

-nespoštovanje kodeksov etike.

25.člen

Disciplinski ukrepi

Kot disciplinski ukrep se lahko izreče:

-opomin,

-javni opomin,

-izključitev,

-finančna kazen.

Komisija izbere disciplinski ukrep glede na težo posledic kršitve, stopnjo krivde in okoliščine, v katerih je bilo dejanje storjeno. Zastaralni rok za določanje disciplinskega postopka je 2 (dve) leti, odkar je dejanje bilo storjeno ali se je zanj izvedelo. Predlagatelj disciplinskega postopka je lahko le organ ali član društva. Predlog mora biti predložen v pisni obliki in argumentiran z dokazili ali izjavami prič.

Za težje kršitve mora disciplinska komisija obvezno izreči ukrep izključitve, če je storjeno iz hude malomarnosti ali eventualnega naklepa. Ukrep izključitve je možno izreči tudi z odložilnim pogojem (pogojno) za dobo 2 (dveh) let. Rok za pritožbo zoper odločitev disciplinske komisije je 8 (osem) dni od vročitve sklepa.

Član, ki s svojim ravnanjem klubu povzroči škodo, jo je dolžan povrniti. Višino škode ugotovi upravni odbor.

6. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE

26.člen

Viri dohodkov

Viri dohodkov OK Salonit Anhovo - Kanal so:

-članarina,

-vadnina,

-dohodki od prireditev, ki jih organizira klub,

-dohodki od vpisnine v programe vadbe,

-prostovoljni prispevki članov in drugih oseb,

-dohodek iz dejavnosti kluba in naslova materialnih pravic,

-prispevki sponzorjev in donatorjev,

-namenska nakazila in javna sredstva državnih organov, lokalnih skupnosti indrugih,

-drugi viri.

27.člen

OK Salonit Anhovo - Kanal razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme skupščina. Na redni skupščini člani vsako leto obravnavajo zaključni račun. V okviru razpoložljivih prihodkov izvršuje finančni plan predsednik kluba z vzpostavljanjem dolžniških in upniških razmerij s tretjimi osebami.

28.člen

Finančno in materialno poslovanje

Finančne in materialne listine podpisuje predsednik kluba, ali drug član OK SalonitAnhovo - Kanal, ki ga pooblasti upravni odbor. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi in računovodskimi standardi.

29.člen

Računovodja

Računovodja je za dokumentarno in finančno – materialno poslovanje v klubu odgovorna oseba. Zadolžen je za stike z organi finančnega nadzora.

Delo računovodje je javno. Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje kluba, če to ni povezano z dodatnimi stroški.

Računovodjo kluba voli skupščina za dobo 4 (štirih) let. Računovodja je lahko izvoljen večkrat zapored.

Zasvoje delo je odgovoren predsedniku kluba in skupščini.

Za pomoč in urejanje finančno – materialnih zadev lahko klub angažira finančnega strokovnjaka v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

30.člen

Naloge računovodje

Računovodja OK Salonit Anhovo - Kanal:

-vodi knjigo prihodkov in odhodkov kluba,

-sprejema vplačila za klub in pobira članarino,

-obvešča predsednika in upravni odbor o finančnem stanju kluba,

-izvršuje plačila,

-ureja in arhivira knjigovodske listine in druge dokumente (fakture, obračune, idr.), ki so podlaga za izplačila oz., ki izkazujejo finančne spremembe v klubu,

- hrani finančne dokumente, na podlagi katerih je OK Salonit Anhovo - Kanal pridobil materialna sredstva (inventar in opremo) in listine, po katerih je ta sredstva odtujil,

-izdela bilanco stanja in izkaz uspeha (zaključni račun) po veljavnih računovodskih standardih,

-nudi strokovno pomoč pri postopkih v klubu, ki imajo vpliv na materialno poslovanje ali bilanco stanja.

31.člen

Sponzorji in donatorji

OK Salonit Anhovo - Kanal ima lahko tudi sponzorje in donatorje. Sponzorji oz.donatorji so fizične ali pravne osebe, ki klubu materialno, moralno ali kako drugače pomagajo.

32.člen

Premoženje

OK Salonit Anhovo – Kanal ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last kluba vpisana v inventarno knjigo. S to knjigo je izenačen zapisnik z inventurnim popisom premoženja.

Premično premoženje manjše vrednosti se lahko kupi ali odtuji na podlagi odločitve predsednika, premično premoženje večje vrednosti na podlagi sklepa upravnega odbora in nepremičnine le na podlagi sklepa skupščine.

Vsi, ki hranijo dokumentacijo o delu kluba, in tisti, pri katerih listine poslovanja kluba nastajajo, so jih dolžni izročiti novemu predsedniku ob poteku svojega mandata oz. ob razrešitvi, v nasprotnem primeru za dokumentacijo materialno odgovarjajo.

7. PRENEHANJE OK SALONIT ANHOVO - KANAL

33.člen

Prenehanje

OK Salonit Anhovo - Kanal lahko preneha:

- če se število članov zmanjša pod 3 (tri),

- po sklepu skupščine z dvotretjinsko večino,

- ker ni več pogojev za nadaljnje delo,

- po samem zakonu,

- z združitvijo ali razdružitvijo,

- s stečajem.

V primeru prenehanja kluba po poravnavi vseh obveznosti se sredstva kluba prenesejo skladno s sklepom skupščine. Neporabljena proračunska sredstva se vrnejo proračunu. Vsaka delitev premoženja kluba med njegove člane je nemogoča.

8. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

34.člen

Ta Statut je bil sprejet na skupščini OK Salonit Anhovo - Kanal, dne 03.03.2010 in začne veljati takoj, uporabljati pa se sme od dneva, ko ga pristojni organ vpiše v register društev.

S sprejetjem tega statuta preneha veljati statut z dne 10.08.2001.

Kanal, 03.03.2010

 

                                                                                              ZASTOPNIKKLUBA:

 

                                                                                                                                

                                                                                              (ime in priimek)

 

 

                                                                                              PODPIS:

 

                                                                                                                                
xrado production o piškotkih